۲۰۱۶ سال ابزارهای پوشیدنی خواهد بود

Star Trek

در سال‌‌های اخیر شاهد شدت گرفتن تب و تاب استفاده از ابزارهای پوشیدنی هستیم. این ابزارها روز به روز وارد سطوح مختلف زندگی ما می‌شوند. با این وجود ابزارهای پوشیدنی هنوز به بلوغ کامل چه در زمینه‌ی طراحی و چه در زمینه‌ی عملکرد نرسیده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد که این شرایط در سال ۲۰۱۶ تغییر خواهد کرد. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت