شواهدی از وجود ابرهای اسیدی در مریخ

شواهدی از وجود ابرهای اسیدی در مریخ

سوشانا کول، استاد دانشگاه ایتاکا، با بهره گیری از داده‌‌‌‌‌‌های به دست آمده از کاوشکر روح ناسا شواهدی یافته که نشان دهنده وجود ابرهای اسیدی در جو مریخ هستند و منجر به تغییراتی در سطح این سیاره شده‌اند.

اخبار – زومیت – زومیت