اکثریت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موافق فیلتر تلگرام هستند

عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت: در جلسه هفته گذشته این کارگروه اکثریت اعضای حاضر در جلسه مو… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات