رتبه اول صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت علمی در حمایت از تولید علم در ایران

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران) بیشترین حمایت را از تولید علم در کشور در سال ۲۰۱٫٫٫ سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات