یک طرح، یک نگاه: اوزوبات، ربات حساس به رنگ

اوزوبات، ربات حساس به رنگ

نیازهای کودکان  عصر جدید، شکلی دیگر دارند. دنیای آنها از همان ابتدا تحت تأثیر فناوری‌های روز شکل می‌گیرد؛ بازیچه‌های آنها از جنس دیگری است و نگاه‌شان به دنیا، تحت تأثیر دانش امروز، رنگی متفاوت یافته است. اوزوبات با توجه به این نکته طراحی شده است.

اخبار – زومیت – زومیت