برقراری ارتباطات مناطق بحران زده با کمک لینک‌های اضطراری زیرساخت

مدیرکل پشتیبانی فنی و راه اندازی شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: این شرکت با کمک لینک های اضطراری، ارتباطات راه دو… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات