آزمایشی برای تایید امکان اثرگذاری متقابل ذرات از فاصله بسیار دور؛ نظریه‌ای که اینیشتین آن را قبول نداشت

آلبرت اینیشتین

دانشمندان در دانشگاه دلف هلند در جدیدترین تحقیق خود گزارش داده‌اند که آزمایش طراحی شده توسط آن‌ها یکی از اساسی‌ترین ادعاهای علم کوانتوم را ثابت می‌کند. علم کوانتوم ادعا دارد که اشیائی که حتی فاصله بسیار زیادی از هم دارند نیز می‌توانند بر یکدیگر تاثیر بگذارند، ادعایی که حتی اینیشتین نیز آن را رد کرده بود.

اخبار – زومیت – زومیت