ناسا برخورد جرم غول پیکر فضایی به زمین در ماه بعد را تکذیب کرد

برخورد جرم آسمانی به زمین

پس از انتشار شایعات بسیار در فضای مجازی مبنی بر برخورد جرم بزرگ آسمانی به زمین در ماه آینده ناسا با تکذیب این شایعات برخورد هرگونه جرمی به زمین در ماه آینده را رد کرد.

اخبار – زومیت – زومیت