متن اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ترابردپذیری اپراتورهای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره ۱۸۹ ﻣﻮرخ ۱۸ خرداد ۹۳، ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮاﺑﺮد ﭘﺬﻳﺮی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات