تدوین برنامه ملی خط و زبان فارسی در مرکز ملی فضای مجازی

کمیسیون ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی در راستای برنامه های ملی مصوب شورای عالی فضای مجازی سیاست ها، راهبرد… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات